BERTRAL ASSESSORS

Tfn. 93.719.00.11


SERVEIS JURÍDICS:DRET CIVIL I PROCESAL:

     - Reclamacions de deutes a morosos

     - Demandes judiciales de reclamación de quantitat

     - Contractes civils (arrendamiento, compra-venda, préstecs, etc.)

     - Dret immobiliari (reclamati de plusvàlues municipale, compra-vendes, etc.)DRET ADMINISTRATIU:

     - Autoritzacions administratives

     - Reclamacions patrimonial de l'Administració

     - Recursos administrativos daban l'Administració

     - Actuacions daban la jurisdicción Contenciós-Administrativa


DRET TRIBUTARI:

     - Assessorament fiscal i tributari

     - Planificació fiscal d'operacions (d'empreses, patrimônio familiars, etc.)

     - Presentació d'impostos

     - Recursos davant l'administració tributaria

     - Reclamacions al T.E.A.R.

     - Actuacions daban la jurisdicció contención-administrativa


DRET DE FAMÍLIA:

     - Tramitació de separaciones i divorcio, contenciosos i de mutu Acord.

     - Tramitció de modificación de mesures estableces a la sentencia de divorcio


DRET MERCANTIL I CONCURSAL:

     - Constitució i altres acords de societats mercantil (Estatuts, acords, juntes, etc.)

    - Contractes mercantils (agència, distribució, etc.)

     - Associacions i fundaciones

     - Concursos de creditors


DRET BANCARI:

     - Tràmits extrajudicial i judicial de reclamaciones de cláusulas solo.

     - Reclamació de despejes hipotecàries

     - Tramitació de dació en pagament.


DRET LABORAL:

     - Transaccions empresarials.

     - Reestructuracions de plantilla i contractacions

     - Seguretat Social

     - Intervenció davant la jurisdicción social


DRET DE SUCCESSIONS:

     - Assessorament en testaments

     - Tramitació d'herències

     - Sol·licitud de certificats d'ultimes voluntades

     - Assessorament fiscal en transmissions mortis causa.